سینا طب : خدمات پزشکی در منزل - پزشک آنلاین

 

هومیوپاتی چیست ØŸ  
واژه هوميوپات
هوميوپاتی از دو واژه لاتينِ "هوميو" به معنی مشابه Ùˆ "پاتی" به معنای درد Ùˆ رنج تشکيل شده است. بدين ترتيب Ù…عنای واژه هوميوپاتی را Ù…ÛŒ توان "درمان با درد مشابه" بيان نمود. لغت هوميوپاتی در فارسی به "مشابه درمانی"  شهرت يافته است، اما از آنجا Ú©Ù‡ اين عبارت، ترجمة دقيقی نيست، اکثر پزشکان ترجيح Ù…ÛŒ دهند Ú©Ù‡ از واژه .هوميوپاتی استفاده نمايند


مشابه درمانی
به طور Ú©Ù„ÛŒ دو ديدگاه اصلی در بحث درمان وجود دارد: درمان به ضد Ùˆ درمان به تشابه. هوميوپاتی پيرو درمان به ØªØ´Ø§Ø¨Ù‡ Ù…ÛŒ باشد به اين معنا Ú©Ù‡ "مشابه مي‌تواند مشابه را درمان كند." يعنی يك بيماري بوسيله ماده‌اي درمان .Ù…ÛŒ شود كه بتواند همان علائمي‌كه بيمار از آنها رنج مي‌كشد را در بدن او توليد نمايد


مثالهايي از مشابه درمانی در طب رايج
درمان هاری به وسيله لويي پاستور فرانسوی نمونه مهمی از مشابه درمانی است. پاستور با وجود اينکه ÙŠÚ© شيمی دان بود اما خدمات ارزنده ای به علم پزشکی نمود Ú©Ù‡ از آن جمله درمان بيماری هاری Ù…ÛŒ باشد Ù¾Ø§Ø³ØªÙˆØ± بوسيله واکسنی Ú©Ù‡ از بزاق سگ هار تهيه نمود، موفق به درمان هاری شد. در اينجا Ù…ÛŒ بینید Ú©Ù‡ بيماری Ù‡Ø§Ø±ÛŒ به وسيله ماده ای درمان Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ خود آن ماده ايجاد کنندة علايم هاری Ù…ÛŒ باشد يعنی درمان مشابه با Ù…شابه. جالب است بدانيد Ú©Ù‡ پدربزرگ پاستور ÙŠÚ© پزشک هوميوپات بوده Ùˆ پاستور با هوميوپاتی کاملاً آشنايي داشته Ùˆ مطمئناً اين آشنايي منجر به کشف درمان هاری شده است Ø§Ú©Ø³ÙŠÙ†Ø§Ø³ÙŠÙˆÙ† را Ù…ÛŒ توان مثال ديگری از مشابه درمانی دانست. همانطور Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ دانید واکسنها از سم ضعيف شده  يا از ميکروب کشته شده تهيه Ù…ÛŒ شوند Ùˆ با تقويت Ùˆ تجهيز سيستم ايمنی، از بروز بيماری پيشگيری Ù…ÛŒ نمایند .يعنی با استفاده از عامل ايجاد کننده بيماری از بروز آن پيشگيری Ù…ÛŒ شوند


مثالهايي از مشابه درمانی در طب هوميوپاتی -
برای روشن شدن بيشتر مطلب چند مثال از پزشکی هوميوپاتی ذکر Ù…ÛŒ شود Ù‡Ù…Ù‡ شما حتماً با اثرات پياز قرمز آشنا هستيد، پياز موجب آبريزش از چشم Ùˆ بينی Ù…ÛŒ شود درست شبيه حالتی Ú©Ù‡ Ø¯Ø± سرماخوردگی يا در حساسيتهای فصلی به وجود Ù…ÛŒ آید. بدين ترتيب پياز قرمز يا آليوم سپا ÙŠÚ©ÛŒ از داروهای خوب .هوميوپاتی در درمان آبريزش بينی است Ú©Ù‡ در اثر سرماخوردگی يا حساسيت يا هر علت ديگری به وجود آمده باشد Ù…ثال ديگر زنبور گزيدگی Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ برای همه ما ملموس است. در هنگام زنبور گزيدگی، موضع گزيده شده دچار "ورم شديد Ù…ÛŒ شود. جالب است بدانيد Ú©Ù‡ ايپيس يا زنبور عسل ÙŠÚ©ÛŒ از داروهای اصلی هوميوپاتی در درمان "ورم Ù…ÛŒ باشد 
مثال ديگری Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ توان به آن اشاره کرد استفاده از داروی هوميوپاتی نفت يا پتروليوم در درمان ترک خوردگی Ùˆ Ø§Ú¯Ø²Ù…ای پوست است. احتمالاً شما تجربه تماس پوستی با نفت را داشته اید يا دست افرادی مثل مکانيکها Ú©Ù‡ دائماً Ø¨Ø§ نفت تماس دارند را مشاهده نموده اید، پوست دست اين افراد ترک Ù…ÛŒ خورد Ùˆ حالتی شبيه اگزما پيدا Ù…ÛŒ کند Ø­Ø§Ù„ چنانچه بيماری با پوست ترک خورده Ùˆ ملتهب مثل پوست مکانيکها مراجعه نمايد، برای او داروی پتروليوم يا نفت ØªØ¬ÙˆÙŠØ² Ù…ÛŒ گردد


پزشک هوميوپات
پزشك هوميوپات فردي است كه بعد از پايان دوره پزشكي عمومي، دوره هوميوپاتي را طي نموده Ùˆ علاوه بر تبحر ÙƒØ§ÙÙŠ بر پزشكي رايج از علم Ùˆ تجربه كافي در زمينه طب هوميوپاتي برخوردار است. دوره های مخصوص پزشکان در Ú©Ø´ÙˆØ±Ù‡Ø§ÛŒ اروپايي Ùˆ ساير کشورها معمولاً به صورت پاره وقت يا کلاسهای فشرده آخر هفته در Ø·ÛŒ ÙŠÚ© تا دو سال Ø¨Ø±Ú¯Ø²Ø§Ø± Ù…ÛŒ شود. هوميوپات ها الزاماً پزشک نيستند. در نظام آموزش هندوستان، علاقه مندان Ù…ÛŒ توانند با داشتن Ø¯ÙŠÙ¾Ù„Ù… به تحصيل در رشته هوميوپاتی مشغول شده Ùˆ پس از گذراندن ÙŠÚ© دورة 5/5 ساله، مدرک دکترای هوميوپاتی Ø¯Ø±ÙŠØ§ÙØª نمايند. پس از آن در صورت گذراندن دوره 3 سالة تحصيلات تکميلی، تخصص دريافت Ù…ÛŒ نمایند


تعريف "سلامت" از ديدگاه هوميوپاتی
در پزشکي رايج زماني به ÙŠÚ© فرد "بيمار" اطلاق مي‌شود Ú©Ù‡ خود فرد Ùˆ يا اطرافيان او از ÙŠÚ© مشکل جسمي يا روحي Ø´Ú©Ø§ÙŠØª داشته باشند Ùˆ تا قبل از ابراز ناراحتي، فرد، سالم تلقي مي‌شود. اما واقعيت آن است Ú©Ù‡ کمتر کسي را Ù…ÙŠ‌توان يافت Ú©Ù‡ از سلامت کامل Ùˆ صد در صد برخوردار باشد ØªØ¹Ø±ÙŠÙ هوميوپاتي از "انسان سالم" فردي است Ú©Ù‡ نه تنها از هيچ درد Ùˆ ناملايمت جسمي Ùˆ روحي شکايت نمي کند Ø¨Ù„Ú©Ù‡ هيچ گونه احساس ناخوشايندي در وجودش نداشته باشد Ùˆ بتواند اعمال زندگي (کار، تفريح، خوردن، خواب Ù…عاشرت با ديگران، روابط عاطفي Ùˆ جنسي، تفکر Ùˆ . ..) را به نحو مطلوب انجام دهد Ùˆ از هر جهت از زندگي کردن Ù„ذت ببرد (از ديدگاه هوميوپاتي، فردی بيمار است Ú©Ù‡ براي داشتن حال خوب، ÙŠÚ© يا چند شرط داشته باشد.(خوب بودن مشروط Ù…ثلا : حالم خوب است تا وقتي Ú©Ù‡ راه نروم. (چون درد پا دارد) حالم خوب است به شرطي Ú©Ù‡ هوا سرد نباشد. (چون Ø­Ø³Ø§Ø³ÙŠØª بيش از حد به سرما دارد) حالم خوب است به شرطي Ú©Ù‡ تنها نباشم. (چون از تنهايي مي‌ترسد) حالم .خوب است تا زماني Ú©Ù‡ هر Ú†Ù‡ مي‌گويم ديگران بگويند چشم! وگرنه به شدت عصباني مي‌شود Ùˆ مثلاً ميگرن مي‌گيرد Ú†ÙˆÙ† به شدت مغرور است)بدين ترتيب مي‌توان مشاهده کرد Ú©Ù‡ فرد بيمار کسي است Ú©Ù‡ آرامش Ùˆ راحتي را تنها) Ø¯Ø± شرايط خاص مي‌تواند داشته باشد انسان سالم کسي است Ú©Ù‡ بدون هيچ شرطي، از حال خوب برخوردار باشد .خوب بودن بدون قید Ùˆ شرط Ùˆ برای لذت بردن از زندگی به شرایط خاصی نیاز نداشته باشد حتی ثروت مقام Ùˆ غیره.


نحوه کار ÙŠÚ© هوميوپات ØŸ  
همانطور Ú©Ù‡ ذکر شد در شيوه هوميوپاتي کلاسيک، کار پزشک پيدا نمودن شبيه ترين دارو به بيمار است. بدين منظور Ø§Ùˆ مي بايد شرح حال دقيقي از تمام حالات Ùˆ علايم جسمي Ùˆ روحي مراجعه کننده خود بگيرد، سپس با مراجعه به Ø§Ø·Ù„اعات Ùˆ تجارب شخصي خود يا با مراجعه به کتب داروشناسي هوميوپاتي، شبيه ترين دارو را پيدا نمايد. براي ÙŠÚ© Ù‡ÙˆÙ…يوپات، تمام علايم بيمار، Ú†Ù‡ در سطح جسم Ùˆ Ú†Ù‡ در سطح روان، در هنگام مراجعه مهم مي باشد.


مصاحبه و مشاوره هوميوپاتي
نحوه مصاحبه هوميوپاتي كاملاً متفاوت از ويزيت پزشكي رايج مي‌باشد. دانستن تفاوت‌هاي موجود توسط بيمار مي‌تواند Ø¯Ø± نتيجه نهايي درمان بسيار موثر باشد. در يك جلسه مشاوره Ùˆ ويزيت هوميوپاتي اطلاعات زيادي بايستي ثبت شود Ùˆ Ø¹Ø¯Ù… آشنايي بيمار با اين سوال‌ها با توجه به وقت محدود، مي‌تواند تشخيص را با مشكل روبرو كند، چرا كه مهم‌ترين Ø¹Ø§Ù…Ù„ عدم توفيق در درمان هوميوپاتي، عدم توضيحات كافي از جانب بيمار مي‌باشد.
چنانچه ذکر شد هوميوپاتي يك طب كل‌نگر مي‌باشد Ùˆ اين به معناي آن است كه تمام خصوصيات Ùˆ دردهاي ظاهراً Ø¨ÙŠ‌ربط با يكديگر در يك فرد بيمار، به احتمال زياد جزئي از بيماري اصلي مي‌باشند Ùˆ بنابراين ذكر آن‌ها بسيار مهم است Ø¨Ø®ØµÙˆØµ اگر همزماني خاصي با شروع درد اصلي داشته باشند؛ مثلاً از دوسال قبل كه سردرد بيمار شروع شده ØªÙ‚ريباً از همان زمان هم ÙˆÛŒ دچار نفخ شكم شده است. همچنين ذكر اتفاقات مهم زندگي كه با فاصله كم، قبل Ùˆ يا Ù‡Ù…زمان با بيماري اصلي رخ داده اند، بسيار مهم مي‌باشد. اين رخدادها مي‌توانند شامل شكست عاطفي، شكست ÙƒØ§Ø±ÙŠØŒ فوت عزيزان، ازدواج، طلاق، شوك ناگهاني ناشي از ترس يا خبر بد، جراحي، تغيير محيط زندگي يا كار Ùˆ ... Ø¨Ø§Ø´Ù†Ø¯. هر درد يا ناراحتي در هوميوپاتي بايستي با ذكر خصوصيات آن بيان شود. به عنوان مثال آيا آن درد يا ناراحتي در Ø²Ù…ان‌ (روز، ساعت) خاصي پيش مي‌آيد؟
با Ú†Ù‡ عواملي بهتر يا بدتر مي‌شود؟ (مثل راه رفتن، دراز كشيدن، سرما، گرما، صدا، بوها، فشار دادن محل ناراحتي Ùˆ Ø¹ÙˆØ§Ù…Ù„ ديگر .... )
كيفيت درد‌ چگونه است؟ (مثلاً سوزشي، فشار دهنده، مانند فرو رفتن جسم تيز، احساس خرد شدن يا شكستن Ùˆ ... )
بنابراين بايستي بيمار در مورد خصوصيات ناراحتي‌هايش دقيق باشد. از طرف ديگر علائمي براي پزشك هوميوپات ارزش Ø¯Ø§Ø±Ù†Ø¯ كه بطور مستمر Ùˆ يا متناوباً تكرار شوند Ùˆ علائمي كه به ندرت Ùˆ يا در اثر عوامل مشخص ديگري ايجاد شده باشند Ø§Ù‡Ù…يت چنداني ندارند. مثلاً فردي كه روماتيسم دارد ممكن است فراموش كند كه درد زانوي راست بعد از ضربه شديد Ø¨Ù‡ زانو ايجاد شده است Ùˆ ربطي به درد مفاصل ديگر ندارد.
بيان خصوصيات روحي Ùˆ عصبي جايگاه ويژه‌اي در درمان هوميوپاتي دارد، هر چند كه بيمار تنها براي يك درد جسمي نزد Ù‡ÙˆÙ…يوپات آمده باشد. مهمترين مشکل زماني ايجاد مي شود كه بيمار به دلايل گوناگون واقعيات روحي Ùˆ عاطفي Ùˆ عصبي خود را بيان نكند. (به علت خجالت، بي اهميت دانستن موضوع، فراموش كردن موضوع، عدم اعتماد به پزشك Ùˆ .... )
اكثر مواقع بيماران در توضيح خصوصيات اخلاقي خود براي هوميوپات كاملاً گيج مي‌شوند. شايد بهتر باشد قبل از Ù…راجعه نزد هوميوپات در مورد خصوصيات اخلاقي Ùˆ روحي خود صادقانه فکر کنند!
بايد توجه داشت كه تاريخچه بيماري تا آنجايي براي هوميوپات اهميت دارد كه شامل علائم بيماري باشد Ùˆ تنها نام ØªØ´Ø®ÙŠØµ قطعي بيماري کافی است. بيان سفرنامه بيمار از يك پزشك به پزشك ديگر گرچه شايد براي تسلي خاطر او Ù…فيد باشد، اما در تشخيص هوميوپاتي نقش مثبت نخواهد داشت. اصولاً اکثر بيماراني كه نزد هوميوپات مي‌آيند قبل از Ø¢Ù† به متخصصين مختلف مراجعه نموده‌اند كه ذكر تمام آن‌ها (با جزئيات) فايده‌اي براي درمان هوميوپاتی ايشان ندارد.
پزشك هوميوپات بايستي از داروهايي كه بيمار بخصوص در حال حاضر استفاده مي‌كند، آگاه شود تا با صلاحديد وي تا Ø¬Ø§ÙŠ ممكن داروها قطع يا كاهش يابند. بيمار بهتر است عكس راديولوژي Ùˆ آزمايشات خود را همراه داشته باشد، هر Ú†Ù†Ø¯ كه بر خلاف پزشكي رايج، اين آزمايشات نقش زيادي در تشخيص هوميوپاتي Ùˆ درمان ندارند، فقط گاهي مي‌توانند Ø¨Ù‡ درک بعضی از نكات كمك كنند يا در Ù¾ÛŒ گيري بهبود بيماری مؤثر باشند. اصولاً هوميوپاتي با خود بيمار در تعامل است Ùˆ خصوصيات Ùˆ علائم كليدي بيمار را با هيچ آزمايشي نمي‌توان پي برد، مگر بيان خود او. در مورد خصوصيات اخلاقي نيز Ø¨Ù‡ØªØ± است فرد ديگري كه آشنايي كامل با روحيات Ùˆ خلقيات بيمار دارد، بطور جداگانه مورد مصاحبه قرار گيرد.
مشاوره هوميوپاتي تا حد ممكن بطور انفرادي انجام مي‌شود تا بيمار به علت رازداري از گفتن مطالب كليدي امتناع نكند Ú¯Ø§Ù‡ بيماران در ابتدا خواهان حضور همراه مي‌شوند اما در ادامه متوجه مي‌شوند كه به علت حضور همراه (هر چند كه ÙˆÙŠ بسيار صميمي باشد)ØŒ قادر به پاسخگويي به بسياري از سؤالات پزشك هوميوپات نيستند.
در انتها بايد اين اصل را در نظر گرفت كه در هوميوپاتي، نتيجه درمان تا حد زيادي به همكاري متقابل بيمار Ùˆ هوميوپات ÙˆØ§Ø¨Ø³ØªÙ‡ است Ùˆ بيماران در امر درمان نقش فعالي دارند، برخورد انفعالي (پاسخ ندادن به سؤالات Ùˆ يا پاسخ‌هاي كوتاه Ùˆ كلي) در نهايت به ضرر بيمار تمام خواهد شد. هر بيمار برای هوميوپات همچون معمايي است كه بايد رمز آن را كشف ÙƒÙ†Ø¯. خصوصيات بيمار كدهاي رمز آن مي‌باشند كه اگر به درستي پيدا شوند، درمان قطعي همچون معجزه‌اي به Ø­Ù‚يقت مي پيوندد‌. معجزه‌اي كه پزشكان هوميوپات هر روزه شاهد آن هستند.


شرح حال گيري هوميوپاتي
برای شرح حال گرفتن به روش هوميوپاتي، معمولاً سئوالاتی از بيمار در چهار سطح: جسم، احساس، رفتار Ùˆ ذهن Ù¾Ø±Ø³ÙŠØ¯Ù‡ مي شود.در اينجا نمونه اي از  نحوه شرح حال گيري بيان مي گردد :
 Ø¯Ø± سطح جسم
چنانچه بيمار ناراحتي جسماني داشته باشد، ابتدا بر روي ناراحتي جسماني او متمرکز شده Ùˆ سئوالاتي دربارة آن از Ø¨ÙŠÙ…ار پرسيده مي شود. به عنوان مثال اگر شما با شکايت از سردرد مراجعه نموده باشيد، از شما سئوالاتي پيرامون Ù†ÙˆØ¹ درد، مکان دقيق درد، حالت درد، مکان انتشار درد، اينکه سردردتان در Ú†Ù‡ صورت تسکين مي يابد (مثلاً با دراز Ú©Ø´ÙŠØ¯Ù† در تاريکي يا بستن ÙŠÚ© پارچه سفت به دور موضع درد Ùˆ نظير آن) پرسيده مي شود. آنگاه سئولاتي پيرامون ØªØ§Ø±ÙŠØ®Ú†Ù‡ بيماريهاي گذشته Ùˆ همچنين سابقه خانوادگي ابتلا به بيماريهايي نظير سرطان، مرض قند، آسم Ùˆ غيره از Ø´Ù…ا پرسيده مي شود.

 Ù¾Ø³ از آن سئوالاتي عمومي پيرامون وضعيت جسماني شما مطرح مي شود مانند :
- اشتهاي شما چطور است؟ چه طعمهايي را بيشتر دوست داريد، شيريني، شوري، يا ترشي؟
- چقدر عطش داريد؟ معمولاً روزانه چند ليوان آب، چاي يا مايعات ديگر مي نوشيد؟
- آيا گرمايي هستيد يا سرمايي؟
- خواب شما چطور است؟ آيا راحت به خواب مي رويد؟ آيا خواب هم مي بينيد؟ اگر پاسخ مثبت است چه خوابهايي؟
- در سطح احساس
 Ù¾Ø³ از جسم، سئوالاتي در سطح احساس مطرح مي شود. مانند :
- چقدر درگير دلشوره و اضطراب مي شويد؟ آيا وسواس داريد يا در گذشته سابقه ابتلا به آن را داشته ايد؟
- آيا بيشتر اوقات شاد هستيد يا غمگين؟ آيا سابقه ابتلا به افسردگي داريد؟
- ترسهاي شما کدامند؟ آيا از تاريکي، تنهايي، ارتفاع، گير افتادن در جاهاي بسته، يا مکانهاي شلوغ Ùˆ پر جمعيت ترس   داريد؟ آيا از حيواناتي نظير موش، سوسک، سگ Ùˆ غيره مي ترسيد؟
- چقدر درگير خشم Ùˆ عصبانيت مي شويد؟ هفته اي چند بار؟ وقتي عصباني مي شويد معمولاً فرياد مي كشيد يا   خودخوري مي كنيد؟
- در سطح رفتار

 Ø³Ù¾Ø³ سئوالاتي پيرامون رفتارهاي شما پرسيده مي شود. مثلا :
- چقدر منظم هستيد؟
- چقدر به قول و قرارهايتان اهميت مي دهيد؟
- حسن انجام کار چقدر براي شما مهم است؟
- آيا معمولاً کارهاي خود را سريع انجام مي دهيد يا كند؟
- چقدر عجوليد؟
- آيا در تصميم گيري مردد هستيد يا مصمم؟
- آيا با افراد غريبه زود جوش هستيد يا دير جوش؟
- آيا بيشتر اوقات تنهايي را ترجيح مي دهيد يا جمع را؟
- آيا با زيردستان خود خشن هستيد يا مهربان؟
- در سطح ذهن

 Ø¯Ø± نهايت سئوالاتي پيرامون سطح ذهني پرسيده مي شود. مثل :
- آيا معمولاً دچار حواس پرتی و گيجی ذهن هستيد؟
- تمرکز شما چطور است؟
- هنگام انجام دادن کارهای فکری راحتيد يا دچار مشکل می شويد؟
- آيا زندگی معنی داری داريد؟
از مجموع اين سئوالات Ùˆ ارزيابي ها، سعي مي شود تصوير واضحي از شخصيت مراجعه کننده بدست آيد تا بتوان Ù…ناسبترين Ùˆ
شبيه ترين دارو به شخصيت او را پيدا کرد و برايش تجويز نمود.
بيماري‌های قابل درمان با هوميوپاتي
Ù…ÛŒ توان گفت هوميوپاتی با گنجينه ای مشتمل بر بيش از 4000 نوع دارو، يك طب كامل مي‌باشد Ùˆ تقريباً براي اكثر Ø¨ÙŠÙ…اري‌هاي رايج اعم از حاد يا مزمن، راه حل درماني دارد، به شرط آنکه بيماری بيش از حد پيشرفت نکرده باشد Ùˆ Ø¹Ø¶Ùˆ مورد نظر دچار تخريب جدی نشده باشد. به عنوان مثال ÙŠÚ© سرطان بيش از حد رشد يافته يا آرتريت روماتوئيد Ù¾ÙŠØ´Ø±ÙØªÙ‡ Ú©Ù‡ موجب تغيير Ø´Ú©Ù„ مفاصل شده باشد، Ù…ÛŒ توانند در هوميوپاتی درمانهای تسکينی دريافت نمايند، اما Ø§Ø­ØªÙ…ال بهبود کامل خيلی Ú©Ù… است. در كل، اكثر بيماران مي‌توانند با هوميوپاتی به درماني كامل برسند، بدون آنكه نياز Ø¨Ø§Ø´Ø¯ تا آخر عمر از داروهاي شيميايي براي كاهش آلام خود استفاده كنند.

   Ú†Ù†Ø¯ نمونه از بيماري‌هايي Ú©Ù‡ از طريق هوميوپاتي مي توانند به درمان قطعي برسند در ذيل ارائه مي‌شود :
پوست :
جوش‌هاي صورت Ùˆ بدن (مقاوم به داروهاي شيميايي)ØŒ پسوريازيس، خارش، کهير Ùˆ ...
گوش و حلق و بيني :
آلرژي فصلي، زخم Ùˆ آفت‌هاي مکرر دهان، بدبويي مزمن دهان، سينوزيت مزمن، ترشحات پشت حلق دائم، صدا‌هاي اضافه در گوش، کاهش شنوائي، گرفتگي‌هاي مزمن بيني Ùˆ ...
سر و گردن :
سردردهاي مزمن، ميگرن، احساس‌هاي خاص در سر (سنگيني، بزرگي، سوزش Ùˆ ...)
سينه و قلب :
دردهاي مزمن، تپش قلب، دردهاي قلبي، مشکلات قلبي مقاوم به درمان، سرفه‌هاي مزمن، نفس تنگي، آسم
گوارش :
درد Ùˆ زخم معده، نفخ معده Ùˆ روده، يبوست، اسهال‌هاي مزمن، تهوع Ùˆ استفراغ‌هاي مکرر (مانند دوران بارداري) Ùˆ..
اعضای بدن :
دردهاي مزمن دست Ùˆ پا، روماتيسم، سرد يا داغ بودن غير طبيعي دست Ùˆ پا، عرق زياد Ùˆ غير طبيعي در کف دست Ùˆ پا، خواب رفتن دست Ùˆ پا، کمر دردها، دردهای سياتيکي Ùˆ ...
زنان :
دردهاي قاعدگي شديد، مشکلات جنسي، خونريزي‌هاي زياد، عفونت‌هاي زنانگي مزمن Ùˆ مکرر
اعصاب و روان :
افسردگي‌ها، اضطراب‌ها، ترس‌ها، عادات رفتاری نامناسب، بيش فعالی کودکان، عصبانيت‌هاي شديد Ùˆ سريع ÙØ±Ø§Ù…وشکاري، آزردگي از افکار گذشته يا حال، تيک عصبي، خجالتي بودن، نداشتن اعتماد به نفس Ùˆ ...
تومورها، سرطآنها (با توجه به شرايط بيمار)ØŒ پارکينسون، ام اس Ùˆ بيماري‌هايي Ú©Ù‡ در پزشکي رايج حتي اسمي ندارند !
اما در تمام موارد فوق رسيدن به تشخيص صحيح هوميوپاتي شرط اول درمان است، چرا Ú©Ù‡ ÙŠÚ© هوميوپات بايستي با Ø¯Ù‚ت بسيار، علائم مختلف را در کنار يکديگر قرار دهد Ùˆ تنها با ÙŠÚ© دارو بيمار را درمان نمايد، Ú©Ù‡ در عمل اين مسئله به Ø¹ÙˆØ§Ù…Ù„ÛŒ همچون همکاري کامل بيمار در دادن شرح حال (حتي ريزترين مسائل)ØŒ عدم مخفي کردن خصوصيات جسمي Ùˆ اخلاقي، دقت، تجربه Ùˆ علم بالاي هوميوپات Ùˆ ... بستگي دارد. فراهم شدن شرايط فوق درصد موفقيت را بسيار بالا Ù…ÙŠ برد.
البته در مورد بيماراني Ú©Ù‡ داروهاي زيادی استفاده مي‌کنند، روند درمان سخت مي‌شود Ú©Ù‡ بايد با توجه به شرايط اقدام Ø¨Ù‡ درمان نمود. (به خصوص داروهاي کورتون دار نظير پردنيزولون، دگزامتازون Ùˆ ...)


ميزان موفقيت درمان هوميوپاتي
به عنوان ÙŠÚ© اصل Ú©Ù„ÛŒ مي‌توان گفت Ú©Ù‡ هر بيماري Ú©Ù‡ نيروي حياتي وي از بين نرفته باشد، مي‌تواند از هوميوپاتي Ø§Ù†ØªØ¸Ø§Ø± بهبودي داشته باشد. در حقيقت با توجه به اينکه هوميوپاتي با تحريک سيستم ايمني بدن عمل مي‌کند اگر Ø³ÙŠØ³ØªÙ… ايمني Ùˆ کلا ساختار بدن دچار نابودي مفرط Ùˆ غير قابل برگشت شده باشد، اميد به بهبود به شدت کاهش Ù…ÙŠ‌يابد. مانند مراحل انتهايي سرطان Ùˆ يا بيماراني Ú©Ù‡ عضو يا اعضايي ‌از بدن (مثل کليه، کبد Ùˆ ...) را از دست Ø¯Ø§Ø¯Ù‡ اند. هر چند Ú©Ù‡ در اين موارد هم از طريق هوميوپاتي مي‌توان با کاهش دردها Ùˆ ايجاد آرامش Ùˆ کاستن از داروهاي Ø´ÙŠÙ…يايي عملاً به بيمار Ú©Ù…Ú© بسيار کرد.
بايد توجه نمود كه در هوميوپاتي هر بيماری براي درمان شدن بايد به دقت تشخيص داده شود، امري كه هميشه رخ Ù†Ù…ÙŠ‌دهد. دريافت اطلاعات صحيح Ùˆ دقيق مربوط به بيماري، اهميت زيادي دارد Ùˆ هر عاملي Ú©Ù‡ در آن اختلال ايجاد کند Ø¨Ø§Ø¹Ø« کاهش درصد موفقيت مي‌شود. بيمار بايستي تمامي نکات مربوط Ùˆ بعضاً غير مربوط از نظر خودش را صادقانه Ø¹Ù†ÙˆØ§Ù† کند تا هوميوپات به نزديک‌ترين تشخيص برسد. مشکل زبان، گويش‌هاي متفاوت، خجالت کشيدن از گفتن ÙˆØ§Ù‚عيات، بي‌اعتمادي به پزشک هوميوپات، Ú©Ù… حرف بودن ذاتي بيمار، حضور اطرافيان بيمار در مصاحبه Ùˆ عدم آشنايي Ú©Ø§ÙÙŠ بيمار از آنچه Ú©Ù‡ هوميوپات بايد بداند، همگي باعث کاهش موفقيت مي‌شوند. Ú†Ù‡ بسيار پيش مي‌آيد Ú©Ù‡ بيمار به Ø¨Ù‡ علل فوق مطلبي را در جلسات اول نمي‌گويد Ùˆ بعد از گذشت چندين جلسه ناموفق يا بهبودي Ú©Ù…ØŒ با گفتن نکات Ú©Ù„يدي با تشخيص تازه به درمان کامل مي‌رسد Ú©Ù‡ اين امر باعث طولاني شدن درمانش خواهد شد.
بطور کلي ميزان موفقيت هر هوميوپات با توجه به تجربه Ùˆ علم وي متفاوت است Ùˆ از 6Û°Ùª تا Û¹Û°Ùª متغير است. با توجه Ø¨Ù‡ اينکه عموم بيماراني Ú©Ù‡ نزد هوميوپات‌ها مي‌آيند عملاً از پزشکي رايج جوابي در خور نگرفته اند Ùˆ بيماران صعب العلاج Ù…حسوب مي‌شوند، لذا مي‌توان اين درصد موفقيت را بسيار قابل توجه دانست.


طول درمان هوميوپاتي
طول درمان در هوميوپاتي بسيار متغير مي‌باشد Ùˆ با توجه به نوع بيماري (حاد يا مزمن بودن آن) از چند ساعت تا چند Ø³Ø§Ù„ متفاوت است. شايد به عنوان ÙŠÚ© معيار کلي بتوان گفت به ازای هر ÙŠÚ© سال بيماری، به ÙŠÚ© ماه زمان برای درمان Ù†ÙŠØ§Ø²Ù…نديم. براي نمونه بيماري با قدمت بيش از ده سال، احتمالاً به ده ماه زمان براي درمان نياز دارد. البته شدت بيماري Ù†ÙŠØ±ÙˆÛŒ حياتی بيمار Ùˆ همين طور مصرف يا عدم مصرف داروهاي شيميايي نيز در تعيين اين مدت اهميت دارند.


داروهای هوميوپاتی
Ù…ÛŒ توان گفت هر ماده ای Ú©Ù‡ در طبيعت وجود داشته باشد مثل گياهان، جانوران Ùˆ اجزای وجودی آنها، سنگها .عناصر، حتی نور خورشيد Ùˆ ماه يا اشعه ايکس Ù…ÛŒ تواند به طور بالقوه ÙŠÚ© داروی هوميوپاتی باشد .تقريباً 60 درصد از داروهای هوميوپاتی از منابع گياهی Ùˆ 40 درصد ديگر از ساير منابع تهيه Ù…ÛŒ شوند
شرايط نگهداري داروهاي هوميوپاتي
براي نگهداري داروهاي هوميوپاتي به علت خواصي Ú©Ù‡ دارند، بايستي موارد زير رعايت شود   .
داروها در شرايط سرما Ùˆ گرماي زياد قرار نگيرند. محيط مي‌تواند ÙŠÚ©ÙŠ از علل خراب شدن داروها باشد.
داروها در معرض نور شديد و مستقيم خورشيد قرار نگيرند .
داروها در مجاورت عطر، ادوکلن، مواد آرايشی و ساير مواد بودار قرار نگيرند .
داروها در ميدان مغناطيسي وسايل برقي مانند تلويزيون، يخچال، کامپيوتر، تلفن همراه وساير منابع توليدکننده اشعه قرار نگيرند داروها از دسترس بچه‌ها (مانند هر داروي ديگر) دور نگاه داشته شوند .

نکات مهم در مورد مصرف داروهاي هوميوپاتي
بيمار بايستی موارد زير را در ارتباط با استفاده از داروها رعايت نمايد  
قرصها وگلبولها بايستی بدون تماس با دست (با درب قوطی) زير زبان قرار گيرند تا به آرامی حل شوند
قرصها وگلبولها جويدني نيستند
قطره ها مستقيم روی زبان چکانيده شوند
سي دقيقه قبل و بعد از داروها چيزی خورده نشود
از مصرف دارو از روي کنجکاوي پرهيز شود
پرهيزهای دارويي و غذايي در دوران مصرف داروهاي هوميوپاتي
چنانچه مواد زير در طول دوران درمان هوميوپاتي مصرف گردننظرسنجی

طریقه آشنایی شما با سینا طب از چه طریقی بوده است

بنر اينترنتي
جستجوي اينترنتي
پيامك
سايرموارد

نظرات و پیشنهادات

پیغام

مشاهده نظرات سایت

لینک های مرتبط

درباره ما | حقوق و قوانین | همکاری با مرکز سینا | تبلیغات در سایت | پرسش های متداول | نقشه سایت | تماس با ما

استفاده از مطالب سایت سینا برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است . کلیه حقوق متعلق به مرکز خدماتی سینا طب می باشد


sina-teb.ir - copy right © All right reserved

طراح و برنامه نویس سایت